تبلیغات
دنیای این روزای من


خداحــــافظ نگو وقتی                            

  هنوز در گیــر چشماتم

 خداحافــــظ نگو وقتی                    

           تو هرجا باشی هـمراتم

 تو اون گرمای خورشیدی           

       که میری رو به خاموشی

 نمــــی دونی چـــقدر سخـــته            

       شب ســـرده فرامــــــوشی

 شـبی که کـــــوله بــارت رو           

         میــون گریـــه می بــستی

 یه احساسی به من می گفت              

        هنوزم عاشــــقم هســـــتی

 خداحـــافظ نگـــو وقتی                   

        هـــنوز در گیـــر چشماتم

 خــــداحافــظ نگو وقتی                  

        تـــا هرجــا باشی همراتم

 تو یــادت رفته اون روزا                  

         یکی تنها کــست میشد

 خداحــــافظ که می گفتی                    

         خـــدا دلواپست می شد

 چرا حالــت پریـــشونه                 

        چـــــرا مایوس و دلسردی

 خداحــافظ نــگو وقتی                

          هـــنوزم میشـــــه برگردی

"حسین غیاثی"


سه شنبه 16 آذر 1389 | نظرات ()
Blog Skin